From the blog
Thai SEC cấp giấy phép cho tiền điện tử Zipmex

Thai SEC cấp giấy phép cho tiền điện tử Zipmex

Phán quyết mới nhất của SEC đã mang lại hy vọng cho các công ty trao đổi tiền điện tử muốn hoạt động tại thị trường Mỹ và đồng thời phải đáp ứng các quy định trong thị trường nước ngoài. ZiptoZoom, công ty đã đạt được giấy phép của SEC để vận hành và […]

Read More